Genç Endoskopistler Platformu Yönergesi


 

 1. İSİM ve AMAÇ

      1.1 Jinekolojik Endoskopi Derneği çatısı ve himayesi altında genç jinekolojik endoskopistleri temsil etmesi için özel bir çalışma grubu oluşturulacaktır. Bu çalışma grubunun isminin “Genç Endoskopistler Platformu” ve kısaltmasının “GEP” olması planlanmaktadır.


      1.2 GEP amaçları;


 • Ülkemizdeki jinekolojik endoskopi alanına ilgi duyan genç doktorların tek çatı altında toplanabilmeleri,
 • Bu doktorların JED ve GEP aktivitelerinde aktif olarak katılmalarının teşvik edilmesi,
 • Ülkemizdeki jinekolojik endoskopi eğitiminin standardizasyonunun ve uyumunun geliştirilmesi,
 • Jinekolojik endoskopi alanında eğitim ve sertifikasyon programları için çalışmaların teşviki,
 • Jinekolojik endoskopi alanında eğitimin desteklenmesi,
 • Genç doktorların planlanan bilimsel araştırmalarda görev almaları ve yeni bilimsel araştırma alanları oluşturmasını teşvik etmek.
 • Jinekolojik endoskopi ile ilgilenen genç doktorların uluslararası jinekolojik endoskopi dernekleri ile irtibatlarının sağlanabilmesi
 • ESGE çatısı altındaki Young Endoscopists Platform (YEP) ile ilişkilerin geliştirilmesi

      1.3 Bu amaçlara ulaşılabilmesi için;


 • Ulusal ve uluslararası dernekler ile işbirliği kurmak ve jinekolojik endoskopi alanında ihtisas süresi ve ihtisas sonrası mevcut eğitim önerilerinin sağlanması ve bu önerilerin güncellenmesi için çalışmalar yapmak.
 • Ülkemizdeki jinekolojik endoskopi alanına ilgi duyan doktorların bilimsel araştırma projeleri üretebilmesine destek sağlamak.
 • İhtisas sonrası jinekolojik endoskopi alanında eğitimin devamının sağlanabilmesi için merkezlerin oluşturulması için çalışmalar yapmak. 1. ÜYELİK
 • Bu organizasyon için genç jinekolojik endoskopist “obstetrik ve jinekoloji uzmanlığını almış ve üzerinden beş yıldan az süre geçmiş ve bu alanda aktif çalışanlar” olarak tarif edilmiştir.
 • GEP üyeliği için ön şart JED’nin düzenli üyesi olunmasıdır. 1. ORGANİZASYON

      3.1


 • GEP aktivitelerinin koordinasyonu başkan ve başkan yardımcısının oluşturduğu yürütme kurulu ile gerçekleştirilecektir.
 • JED Genel Merkez Yönetim Kurulu bir üyesini GEP ile irtibat için görevlendirecektir.
 • GEP yürütme kurulu, JED Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından bir önceki yılın GEP yürütme kurul önerilerini de göz önüne alarak atanacaktır. 

     3.2 Başkanın görevleri


 • GEP üyeleri arasındaki iletişimin devamlılığının sağlanması,
 • Yıllık toplantılarda alınan kararların yerine getirilmesi,
 • JED Genel Merkez Yönetim Kurulu’ na yılda en az bir kez olacak şekilde düzenli olarak rapor verilmesi,
 • Yıllık toplantılarda görüşülecek konuların belirlenmesinin düzenlemesi,

     3.3 Başkan yardımcısının görevleri


 • GEP arşiv ve kayıtlarının takibi,
 • GEP üyelerinin kayıtlarının yenilenmesi ve bu bilgileri JED merkez ofisine bildirilmesi,
 • Tüm sorumluluk ve görevlerin başarılması için başkan ile sıkı işbirliğinde bulunma,
 • Yeni genç jinekolojik endoskopistler ile iletişim ve bu doktorların GEP aktivitelerine katılımlarının sağlanması,

     3.4 Yürütme kurulu yılda iki kez den az olmayacak şekilde düzenli ararlıklarla toplanacaktır.


 1. GEP YILLIK TOPLANTILAR
 • GEP yıllık toplantıları, üyelerin de katılımı ile yıllık JED Kongresinde gerçekleştirilecektir.
 • Yapılması planlanan programlar ve öneriler belirlenecektir.
 • Toplantı üyelerin yarısının katılımı ile gerçekleştirilecektir.
 • Yıllık GEP toplantısının gündemi toplantıdan en az 1 hafta öncesinde tüm üyelere duyurulacaktır.